Wybierz język:
Profesjonalne i szybkie rozbiórki

Dofinansowanie

Konkret Bogumiła Grudzińska realizuje projekt pn. Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi ograniczającej koszty oraz negatywny wpływ na środowisko robót budowlanych w ramach umowy RPSW.02.05.00-26-0504/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi 2 Konkurencyjna Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 307 374,50 PLN

W tym dofinansowanie EFRR: 848 260,00 PLN

Aktualne przetargi:

 1. Zestaw do telekonferencji - Aktualny
 2. Urzadzenie do bezpyłowego i bez udarowego kucia betonu wraz z osprzętem - Zakończony

 

Zestaw do telekonferencji - Aktualny

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/2017/BG

Kielce, dnia 12.12.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi ograniczającej koszty oraz negatywny wpływ na środowisko robót budowlanych w ramach umowy RPSW.02.05.00-26-0504/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi 2 Konkurencyjna Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. Dostawę Zestawu wideokonferencji o specyfikacji:

 1. Wbudowana przeglądarka internetowa
 2. Podłączenie do sieci: Wi-Fi (802.11 b/g/n) z szyfrowaniem transmisji WEP, WPA i WPA2, kablowo 10/100 Base-T,
 3. Zasilacz,
 4. Pilot,
 5. Zestaw głośnomowiący dla min. 3 osób,
 6. Złącze USB,
 7. Wbudowany procesor graficzny z kodowaniem/dekodowaniem,
 8. 2GB pamięci,
 9. Możliwość współdzielenia pulpitu i aplikacji z komputera,
 10. Wbudowana kamera HD, rozdzielczość min. 720p w 30 klatkach na sekundę.

Warunki oferty:

I. Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: biuro@konkret,info.pl.

II. Ofertę proszę złożyć najpóźniej do 10.01.2018 r.

III. Osoba do kontaktu ze strony Kupującego: Bogumiła Grudzińska, tel. 609 458 222, e-mail: biuro@konkret.info.pl

IV. Termin dostawy: 7 dni od daty zamówienia.

 

Urządzenie do bezpyłowego i bez udarowego kucia betonu wraz z osprzętem - Zakończony

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/10/2017/BG

Kielce, dnia 26.10.2017 r.

W związku z realizacją projektu pn. Wprowadzenie na rynek innowacyjnej usługi ograniczającej koszty oraz negatywny wpływ na środowisko robót budowlanych w ramach umowy RPSW.02.05.00-26-0504/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, Osi 2 Konkurencyjna Gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020,
zwracam się z prośbą o przedstawienie ofert na:

1. Dostawę urządzenia do bezpyłowego i bez udarowego kucia betonu wraz z osprzętem o specyfikacji:

Wydajność: 

 1. Prędkość obrotowa co najmniej 16 sek./360o,
 2. Prędkość transportowa od 2 km/h do
 3. Kąt nachylenia maksymalnie 30o,
 4. System hydrauliczny,
 5. Pojemność systemu hydraulicznego co najmniej 130l,
 6. Typ pompy: regulowana pompa wielotłokowa,
 7. Ciśnienie systemu dla cylindrów i silnika maksymalnie od 17,0 MPa, do 19,0 MPa,
 8. Ciśnienie zwiększone dla osprzętu maksymalnie od 24,0 MPa, do 24 MPa,
 9. Przepływ maksymalnie 50Hz 115l/min, 60Hz 130l/min,

Silnik elektryczny:

 1. Silnik: co najmniej 30kW,
 2. Prąd: co najmniej od 55 A do 65 A,
 3. Pobór prądu maksymalnie 38,5 kW

Waga:

 1. Waga podstawowej maszyny z wyłączeniem dodatkowego wyposażenia od 5050 do 5400,
 2. Maksymalna waga wyposażenia od 550-700kg,

Poziom hałasu:

 1. Poziom dźwięku Lwa, mierzony zgodnie z dyrektywami 2000/14/EC: maksymalnie do 100 dB(A),
 2. Podwozie: gąsienice gumowe,
 3. Węże hydrauliczne odporne na wysoką tempetarutę do
 4. Wymuszony system chłodzenia maszyny,
 5. Szczęki kruszące: grubość kruszonego betonu co najmniej 60 cm,
 6. Szczęki kruszące: ciśnienie robocze co najmniej 50 MPa,
 7. Szczęki kruszące: siła kruszenia co najmniej 650 kN,
 8. Szczęki kruszące: siła cięcia co najmniej 2100 kN,

System sterowania:

 1. Tyo sterowania: przenośna skrzynka kontrolna,
 2. Kodowanie sygnału: cyfrowe,
 3. Komunikacja: przewód/radio,

Maszyna wraz z osprzętem musi stanowić zestaw fabrycznie nowy.

Nazwa kodu CPV 43000000-3: Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany.

 

Warunki oferty:

I. Termin składania ofert do 1 grudnia do godz. 8.00.

II. Miejsce składania ofert: Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@konkret.info.pl.

III. Osoba do kontaktu ze strony Kupującego: Bogumiła Grudzińska, tel. 609 458 222, e-mail: biuro@konkret.info.pl.

IV. Kategoria ogłoszenia - dostawa

V. Miejsce realizacji: Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia do siedziby Kupującego lub w miejsce wskazane przez Kupującego w terminie maksymalnie 14 dni od daty złożenia zamówienia zgodnie z warunkami Umowy kupna - sprzedaży stanowiącej Załącznik 2 do Zapytania. 

VI. Sposób przygotowania oferty:

 1. Oferty należy skladać na załączonym Formularzu oferty (Załącznik 1 do Zapytania).
 2. Oferta powinna byc sporządzona w języku polskim.
 3. Każdy dostawca może złożyć tylko 1 ofertę.
 4. Oferta powinna zawierać minimum: nazwę i adres dostawcy, nazwę/model oferowanego przedmiotu wraz z podaniem parametów technicznych, termin dostawy, termin ważności oferty, kwotę zamówienia w cenie netto oraz brutto, termin i formę płatności, osobę do kontaktu ze strony Oferenta.
 5. Oferta powinna zawierać oświadczenie następującej treści:

  "Oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym z kupującym osobowo lub kapitałowo, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powiązana między kupującym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu kupującego lub osobami wykonującymi w imieniu kupującego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:
  - uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
  - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarzadzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
  - pozostaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linni bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli."
 6. Kupujący nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 7. Wszelkie koszty związane z przygotowanie i złożeniem oferty ponosi Oferent/Sprzedający.
 8. Oferent/Sprzedający jest zobowiązany do zagwarantowania co najmniej 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia opisany w punkcie I.

VII. Kryterium oceny ofert: Kryterium oceny - 100% CENA.

VIII. Informacja o wyborze Oferty:

Informacja o wybranej ofercie udostępiona zostanie na portalu bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Oferent wybrany do dostawy przedmiotu zamówienia zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres wskazany w Formularzu oferty.

Zamawiąjący zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia i nie wybrania żadnej z ofert.

IX. Załączniki:

 1. Załącznik 1. Formularz oferty
 2. Załącznik 2. Wzór Umowy kupna-sprzedaży
 3. Protokół wyboru oferty 
Powrót